Colaborare internațională

Colaborare internațională

Colaborarea internațională este instrumentul de bază în soluționarea problemelor globale actuale ale umanității. Aceasta a devenit o necesitate obiectivă în diferite sectoare ale economiei mondiale, inclusiv în domeniul finanțelor publice. Cooperarea economică este forma de colaborare internațională între statele lumii şi agenții economici pe baze contractuale, a utilizării comune a resurselor financiare, materiale şi tehnologice ale tuturor partenerilor, în scopul obținerii avantajelor reciproce.

Astfel, în sarcina instituției stă elaborarea şi implementarea tratatelor internaţionale de colaborare bilaterală sau multilaterală a Ministerului cu instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene şi din alte ţări, pe domeniile de competenţă. Reprezentarea intereselor Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale în domeniile sale de activitate, precum și stabilirea relaţiilor cu instituţii similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale pe domeniile de activitate în scopul obținerii suportului și asistenței tehnice necesare pentru preluarea bunelor practici.

Colaborare bilaterală

Colaborarea bilaterală presupune crearea unui mediu juridic de colaborare a două părți contractante prin intermediul unui tratat internațional care produce efecte asupra domeniilor prestabilite, în contextul dezvoltării acestora prin schimb de informații sau experiență, crearea unor norme juridice distincte aplicate de ambele părți, lansarea unor planuri cu termeni prestabiliți și realizarea acestora, etc.

Astfel, Ministerul Finanțelor pregăteşte şi înaintează propuneri privind iniţierea acordurilor de cooperare bilaterală în domeniul finanţelor publice cu instituţiile similare din statele lumii.

  1. Acord de colaborare între A.O. Junior Achivment și Ministerul Finanțelor
  2. Acord de colaborare între FINEDU și Ministerul Finanțelor
  3. Acordul între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor Publice al României privind cooperarea în domeniul finanţelor publice
  4. Memorandumul de Înţelegere dintre Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Regatului Ţărilor de Jos cu privire la cooperarea tehnică
  5. Memorandumul de Înţelegere cu privire la cooperarea tehnică între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Poloniei 
  6. Memorandumul de Înţelegere între Entitatea Națiunilor Unite pentru egalitate de gen și abilitarea femeilor și Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 
  7. Acord de cooperare tehnică între Direcția generală Finanțe Publice a Ministerului Economiei și Finanțelor al Franței și Direcția generală trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
  8. Acord între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Azerbaijan privind colaborarea în domeniul finanțelor publice
  9. Acord între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Belarus de colaborare în domeniul financiar-bugetar și politică fiscală
Colaborare multilaterală

Colaborarea multilaterală presupune crearea unui mediu juridic de colaborare a trei sau mai multe instituții (state) prin intermediul unui tratat internațional care produce efecte asupra domeniilor prestabilite în contextul dezvoltării acestora prin schimb de informații sau experiență, crearea unor norme juridice distincte aplicate de părți, etc.

Astfel, Ministerul Finanțelor a aderat la Centrul de Excelență în Finanțe din Slovenia, fiind un centru regional care oferă schimb de experiență și atragerea experților regionali și internaționali. Totodată, contribuie la creșterea capacităților de dezvoltare, beneficierea de asistență tehnică și cooperare internațională, în special în domeniul gestionării finanțelor publice. Are drept scop consolidarea cadrului juridic existent între statele membre și are impact pozitiv asupra impulsionării relațiilor multilaterale în diverse domenii și preluarea experienței în scopul ajustării managementului finanțelor publice al Republicii Moldova la cerințele internaționale. 

Asistența tehnică

Suportul oferit, sub diferite forme, Ministerului Finanțelor de către donatori și partenerii de dezvoltare este unul indispensabil pentru dezvoltare, are un impact pozitiv și contribuie necondiționat la promovarea și implementarea reformelor și a bunelor practici în domeniul managementului finanțelor publice. 

Organizații internaționale

Onorarea angajamentelor financiare faţă de organismele internaţionale şi regionale la care Republica Moldova este parte, constituie un obiectiv important în procesul de sporire a politicii externe a statului, precum şi contribuie la promovarea imaginii pozitive a ţării ca partener credibil în calitate de membru.

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul de gestiune, întru executarea angajamentelor financiare, asumate perioadei respective, față de organizațiile internaționale la plata cotizaţiilor de membru şi a datoriilor faţă de organizaţiile internaţionale şi regionale la care Republica Moldova este membru, sunt alocate mijloace financiare reflectate în capitolul Servicii de stat cu destinație generală (01), Cooperare externă (0604).

Lista destinatarilor, la care achitarea cotizaţiilor şi datoriilor este asigurată de Ministerul Finanţelor din bugetul de stat, este indicată la litera a), în anexele 2 și 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008. Concomitent, Hotărârea de Guvern în cauză, reglementează modalitatea de participare a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor, inclusiv financiare, asumate faţă de organizaţiile internaţionale

Repartizarea sumei alocate în Bugetul de stat destinată achitării cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale pe anul respectiv este efectuată de către Guvernul Republicii Moldova prin emiterea unei Hotărârii Guvernului Republicii Moldova privind achitarea din bugetul de stat pentru anul respectiv a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale. Repartizarea în cauză se efectuează în funcţie de criteriul stringenţei de plată, precum şi a respectării graficelor de restructurare a arieratelor, în conformitate cu solicitările şi propunerile instituţiilor de resort responsabile de colaborare cu structurile internaţionale.