Petiţii

Petiţii

La data de 1 aprilie 2019 a intrat în vigoare Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018.

Prin petiție, în sensul Codului administrativ, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Petiția poate fi depusă:

- electronic, fiind expediată prin poșta electronică la adresa cancelaria@mf.gov.md;

- prin intermediul Oficiilor Poștale;

- la sediul Ministerului Finanțelor, în cutia poştală amplasată la intrarea centrală.

Cerinţe faţă de petiţie:

Potrivit art. 75 alin. (1) din Codul administrativ, petiţia conţine următoarele elemente:

a) numele şi prenumele sau denumirea petiţionarului;

b) domiciliul sau sediul petiţionarului şi adresa de poştă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;

c) denumirea autorităţii publice;

d) obiectul petiţiei şi motivarea acesteia;

e) semnătura petiţionarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiţiei transmise în formă electronică – semnătura electronică.

Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.75 alin.(1) lit.c)–e) din Codul administrativ, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează. 

Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.

Petiţiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poştale sau electronice a petiţionarului nu se examinează.

Dacă după expedierea răspunsului se depune o nouă petiţie de acelaşi petiţionar, cu acelaşi obiect, aceasta nu se examinează şi se conexează la dosarul iniţial.

Petiţiile se examinează în termen de 30 de zile, iar din motive justificate legate de complexitatea obiectului procedurii administrative, termenul general poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

În mod excepţional, cînd în procedura administrativă se înregistrează cazuri de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, autoritatea publică poate stabili un termen mai mare pentru finalizarea procedurii administrative, care nu va depăşi 90 de zile.

Petiționarul, care nu a primit un răspuns în termenul stabilit de lege, poate verifica statutul petiției, apelând la următorul număr de telefon 022 26 25 24, Secția managementul documentelor.

Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor, vă recomandăm să consultați:

a) Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

b) Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.