Registrul documentelor

Все документы

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale MF (în partea ce ține de reglementarea specificului ținerii evidenței vînzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de persoane fizice ce desfășoară activități independente)
Proiectul HG ,,Privind aprobarea categoriilor de vârstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2018”
Proiectul HG privind aprobarea modificarilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat
Datoria de stat internă la 31 decembrie 2017
Datoria de stat internă la 31 decembrie 2017
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr.1516 din 29 decembrie 2007
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă
Raport privind un posibil Consiliu Fiscal pentru Moldova și opțiuni pentru instituirea acestuia
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului”
Raport privind revizuirea practicii internaționale în domeniul guvernanței fiscale și necesitaților de îmbunătățire a acesteia în contextul Moldovei
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Noiembrie 2017)
Raport privind îndeplinirea condiției A 3.1 a Programului „Sprijin pentru reformele politicii finanțelor publice în Republica Moldova"
Proiectul HG ,,Privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020”
Proiectul HG privind aprobarea Programului ,,Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)”
Proiectul HG privind modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi a accesoriilor
Proiectul HG privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat ,,Registru de stat la achizițiilor publice (MTender)”
Proiectul HG privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Guvernului
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor nr. 328 din 23.12.2013
Ordinul cu privire la lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice/bazei valorice ajustate a activelor de capital
Proiectul I set de SNCSP

Страницы

Căutare documente

Например: 18.01.2018
Например: 18.01.2018