Noutăţi

Noutăţi

 • 24 Februarie, 2015 - 15:42

  Instruirea formatorilor din cadrul APL privind noua clasificaţie bugetară şi metodologia de planificare bugetară

  În scopul asigurării implementării reformelor în domeniul finanţelor publice, în perioada 23 februarie - 6 martie curent, Ministerul Finanţelor desfăşoară instruirea formatorilor din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea cu privire la noua clasificaţie bugetară şi noua metodologie de planificare a bugetului, elaborate în corespundere cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 şi care urmează a fi aplicate începînd cu ciclul de planificare bugetară pe anii 2016-2018.   (Detalii)

 • 16 Februarie, 2015 - 11:34

  Realizarea misiunii de audit intern a sistemelor de informare şi comunicare externă în cadrul entităţii

  Seminarul de instruire  sub genericul “Realizarea misiunii de audit intern a sistemelor de informare şi comunicare externă”, a fost organizat de către Ministerul Finanţelor, în perioada 11-13 februarie curent, pentru auditorii interni din cadrul entităţilor publice.

 • 30 Ianuarie, 2015 - 12:32

  Tabele de Transpunere în legislaţia naţională a Directivelor Parlamentului European şi a Consiliului

  În vederea executării pct. 27 al Capitolului 3 „Dreptul societăţilor comerciale, contabilitate şi audit şi guvernanţă corporativă” al Hotărîrii Guvernului nr.

 • 22 Ianuarie, 2015 - 13:10

  Certificarea auditorilor interni din sectorul public

  Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public.

  Astfel, la examenul de calificare sînt în drept să aplice auditorii interni / angajaţii unităţilor de audit intern din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, prezentînd Ministerului Finanţelor următoarele documente:

 • 16 Ianuarie, 2015 - 17:37

  Raportul de activitate a Comisiei Europene privind asistenţa tehnică oferită Republicii Moldova prin proiectele TAIEX, TWINNING şi SIGMA

  Raportul prezentat de Comisia Europeană (versiunea în limba engleză poate fi accesată mai jos), întru realizarea cu seriozitate a angajamentelor atît faţă de Uniunea Europeană, cît şi faţă de alţi parteneri, se observă o creşterea continuă a cererii pentru asistenţă tehnică prin instrumente precum TAIEX, TWINNING şi SIGMA. Acest trend demonstrează cît de valoroase sunt oportunităţile de cooperare directă între autorităţile publice (şi funcţionari) europene şi ale ţărilor Parteneriatului European de Vecinătate.

 • 6 Ianuarie, 2015 - 18:10

  În atenţia autorităţilor publice locale!

  Prin prezenta, Ministerul Finanţelor informează că, în conformitate cu prevederile art.20 al Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, autorităţile reprezentative şi deliberative ale UAT urmau să-şi aprobe bugetele proprii pînă la 10 decembrie a anului 2014.

  La situaţia din 6 ianuarie curent, din 931 de bugete locale (UAT de nivelul întîi şi al doilea), 919 autorităţi publice locale  şi-au aprobat bugetele proprii şi doar 12 UAT (s. Hîrbovăţ, r-l Anenii Noi; s. Şofrîncani, r-l Edineţ; com. Cioreşti, r-l Nisporeni; com. Ocolina, r-l Soroca; s. Căpriana şi com. Micăuţi din r-l  Străşeni; comunele Cruzeşti, Grătieşti şi oraşul Vatra din municipiul Chişinău; satele Dezghingea şi Etulia din UAT Găgăuzia şi bugetul municipal Chişinău) nu s-au încadrat în prevederile legale.

 • 31 Decembrie, 2014 - 11:28

  LA MULŢI ANI !

  Cu ocazia frumoaselor sărbători de iarnă am deosebita plăcere
  de a Vă adresa cele mai sincere felicitări şi urări de bine!
  În noul an Să aveţi parte de multă sănătate,
  fericire, bunăstare şi cît mai multe bucurii
  alături de cei dragi.

  La mulţi ani!

 • 29 Decembrie, 2014 - 13:04

  Emiterea Declaraţiei privind buna guvernare!!!

  Ministerul Finanţelor informează autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, precum şi autorităţile / instituţiile autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional că, în conformitate cu prevederile art.16 (1) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234, art.730), „Managerul entităţii publice, în rezultatul autoevaluării, apreciază organizarea sistemului de management financiar şi control şi emite anual, pentru anul precedent, o declaraţie privind buna guvernare”.