Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Domeniul contabilităţii şi auditului

Una dintre funcţiile de bază a Ministerului Finanţelor este şi reglementarea domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ. În acest sens, Ministerul Finanţelor este responsabil de elaborarea politicilor în domeniile respective, în vederea stabilirii unui cadru juridic a cerinţelor unice şi a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare, şi a cadrului juridic privind organizarea activităţii de audit de către societăţile de audit şi auditorii întreprinzători individuali, reglementarea exercitării profesiei de auditor.

În reglementarea contabilităţii, raportării financiare şi auditului se utilizează un set de acte legislative şi normative, pentru domeniul contabilităţii şi pentru domeniul  auditului, normele de bază fiind Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 şi Legea privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007.

În conformitate cu Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, care a fost ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014 şi Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014, Ministerul Finanţelor are obligaţia de a transpune în legislaţia naţională Directivele Uniunii Europene în domeniile menţionate.

Transpunerea Directivei privind contabilitatea şi Directivei privind auditul oferă oportunitatea perfecţionării cadrului de reglementare, asigură un nivel mai mare de transparenţă şi simplifică cerinţele de raportare financiară pentru entităţile mici, implementând astfel prevederile Acordului de Asociere MD-UE. În acest sens, Ministerul Finanţelor a elaborat Conceptul privind transpunerea Directivei privind contabilitatea şi Directivei privind auditul în legislaţia naţională.

Proiectul Legii contabilităţii şi Legii privind auditul au fost prezentate pentru discuţii părţilor interesate în luna mai a.c., în cadrul unor dezbateri publice organizate de către Ministerul Finanţelor şi Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) al Băncii Mondiale.

În cadrul Ministerului Finanţelor responsabil de elaborarea, promovarea şi realizarea obiectivelor actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului în conformitate cu prevederile standardelor internaţionale din domeniu, asigurarea reformării şi dezvoltării continue a contabilităţii şi auditului rapoartelor financiare în sectorul corporativ conform Directivelor Uniunii Europene este Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ.

Autoritatea administrativă în cadrul extinderii sistemului de supraveghere a activităţii de audit la nivel de ţară, avînd drept scop îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit este Consiliul de supraveghere a activităţii de audit.  Activitatea Consiliului este reglementată de Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24.12.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit.