Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Domeniul fiscal şi vamal

Proiectul politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018

Elaborarea şi promovarea proiectele actelor legislative şi normative care reglementează sistemul fiscal şi vamal al ţării reprezintă una din priorităţile de bază ale Ministerului Finanţelor.

Obiectivele generale ale politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018 se bazează pe asigurarea redistribuirii echitabile a veniturilor, stabilităţii şi transparenţei fiscale; sistematizarea legislaţiei fiscale naţionale; crearea unor condiţii clare, echitabile şi competitive de dezvoltare a mediului de afaceri; îmbunătăţirea şi simplificarea mecanismelor fiscale naţionale; armonizarea politicii fiscale şi legislaţiei fiscale naţionale la prevederile legislaţiei Uniunii Europene în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de Asociere UE – RM.

Proiectul politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018 a fost remis spre coordonare autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, parteneri sociali şi altor părţi interesate. 

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de pînă la 17 iulie 2017 inclusiv, atît pe suport de hîrtie cît şi în format electronic.

Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: Pădure Cristina – consultant, Direcţia Legislaţie Impozite Directe din cadrul Direcţiei Generale Politică şi Legislaţie Fiscală şi Vamală, tel: 022-26-28-04, adresa electronică: cristina.padure@mf.gov.md.

 

Schema logică a procesului de elaborare a legii privind politica fiscal-vamală

Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului vamal

Proiectul politicii fiscale şi vamale pentru anul 2017 a fost aprobat prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Pe termen mediu se preconizează o serie de măsuri de politică fiscală şi vamală care rezultă atît din obiectivele de dezvoltare a Ministerului Finanţelor, cît şi din angajamentele regionale asumate de Republica Moldova şi anume,  eficientizarea şi sistematizarea legislaţiei fiscale şi vamale, prin implementarea Codului vamal şi Codului fiscal în redacţie nouă.

În acest sens, în luna iulie curent, Ministerul Finanţelor a lansat procedura de selecţie a experţilor pentru rescrierea Codului Fiscal.

Realizarea reformei fiscale şi vamale a statului, elaborarea şi reformularea obiectivelor politicii statului în domeniul fiscal şi vamal în cadrul Ministerului Finanţelor este Direcţia generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală.

Toată informaţia relevantă cu privire la actele legislative şi normative care reglementează domeniul fiscal şi vamal, dar şi informaţia privind tratatele internaţionale, inclusiv,  tratatele privind evitarea dublei impuneri, poate fi accesată la următorul link: /actnorm/taxes/laws.

Serviciul Fiscal de Stat este principalul pilon responsabil de colectarea veniturilor la bugetul public naţional, care are obligaţia să asigure îmbunătăţirea procesului de colectare a veniturilor bugetare.

Prin intermediul Serviciului Vamal este asigurată securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi protejarea societăţii.